sr001

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุรศักดิ์    เพ็งภาค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2

นายสมพร      จุ้ยจุน

รองนายกอบต. ประศุก คนที่ 1

3

นายมณีพงศ์   ตะกรุดแจ่ม

เลขานุการนายกอบต. ประศุก

4

พันตำรวจเอกประวิทย์  วิญญูกูล

ที่ปรึกษานายกอบต. ประศุก

                      

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นางอารี           หอยสังข์

ประธานสภาอบต.

2

นายมาโนช       ทองคล้าย

รองประธานสภาอบต.

3

นายอนุกานต์   ชอบทำดี

เลขานุการสภาอบต.

4

นายไพลินทร์   คล้ายเณร

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  1

5

นางขุนทอง     อ่อนคำ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  2

6

นางสุภาพร      คล้ายเหล็ง

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  2

7

นายจักรพัฒน์  เสือแจ่ม

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  3

8

นายสัมพันธ์     จันทร์ยิ้ม

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  4

9

นายสิทธิชัย     อึ้งพานิช

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  4

10

นายมนัส        แย้มกระจ่าง

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  5

11

นางวันเพ็ญ      น้อยสถิตย์

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  5

12

นางเพลินพิศ     ทองงิ้ว

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  6

13

นางวาสนา       คนชาญ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  7

14

นางประนอม    มาใหญ่

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  7

15

นายทองเติม     คำชู

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  8

16

นายเพทาย      จันทร์อ่ำ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  8

17

นางจรัญ          โตลิ

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  9

18

นายศักดิ์ชัย       อิ่มแก้ว

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  9

19

นายไพรัตน์       ชาปลิก

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  10

20

นายประมวล     สกุลแท้

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  10

21

นายสีนวน  หลำเคลา

สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  11

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลประศุก  ประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาววนิดา    รอดถาวร

กำนันตำบลประศุก

2

นายกฤษณะ     เถื่อนจุ้ย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1

3

นายดิเรก        จะระ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2

4

นายวัฒนศักดิ์   สงวนสุข

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

5

นายประพิณ     ภู่ปราง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

6

นายเทพพร       ทับเทียร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

7

นางดุจดาว       เพ็งภาค

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

8

นายนครินทร์    สร้อยม่วง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

6

นายสำราญ      จันทร์ทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9

7

นายกิตติศักดิ์    ยิ้มเสถียร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10

8

นายธิติวัฒน์     คล้ายเหล็ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11