ตำบลประศุกมุ่งมั่นพัฒนาคน สู่ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่ตำบลสุขภาวะ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  โดยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการในแผนดำเนินงานดังกล่าวทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ๗ ยุทธศาสตร์ และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันไปแล้วนั้นการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 7  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
    
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
1.1 แผนงานการเกษตร
1.2  แผนงานการเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.2  แผนงานการศึกษา
2.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานการเกษตร
3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.3  แผนงานพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และบริการสาธารณะ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
5.1  แผนงานการศึกษา
5.2  แผนงานงบกลาง
5.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.4  แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม
5.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.6  แผนงาสาธารณสุข
5.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน
5.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานสาธารณสุข
6.2 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน