กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลประศุก  ประกอบด้วย

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาววนิดา    รอดถาวร

กำนันตำบลประศุก

2

นายไพลินทร์     คล้ายเณร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1

3

นายดิเรก        จะระ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2

4

นายวัฒนศักดิ์   สงวนสุข

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3

5

นายประพิณ     ภู่ปราง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4

6

นายเทพพร       ทับเทียร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5

7

นางดุจดาว       เพ็งภาค

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6

8

นายนครินทร์    สร้อยม่วง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

9

นายสำราญ      จันทร์ทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9

10

นายกิตติศักดิ์    ยิ้มเสถียร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  10

11

นายธิติวัฒน์     คล้ายเหล็ง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  11