แต่งตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำศูนย์กู้ชีพ  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  รายละเอียดข้อมูลคลิก...