วันที่ 16 มิถุนายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก ได้จัดอบรมด้านการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลประศุก มีความรู้เข้าใจในการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเป็นแนวทางสร้างอาชีพหลังเสร็จฤดูการทำนา