ข่าวกิจกรรม

          ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก