- ข่าวกิจกรรม -

         วันที่ 11 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประศุกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียน ความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพสืบไป
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

 

iconpic