- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ลงพื้นที่ จ. สิงห์บุรี เพื่อตรวจสอบปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นเขิน ดังนี้      

- อบต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และการดำเนินโครงการขุดลอกเพื่อแก้ไขปัญหา รวมทั้งได้รับข้อเรียกร้องจากผู้นำชุมชน เพื่อประสานการแก้ไขปัญหา

- ลงพื้นที่ ม.6 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี ปัญหาการตื้นเขินของลำน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากเป็นช่วงที่ลำน้ำมีแนวโค้งยาวจึงทำให้มีทรายมาตกตะกอนทับถมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ตลิ่งอีกด้านถูกน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย  การแก้ไข : ดำเนินโครงการขุดลอกลำน้ำ ความยาว 700 เมตร

       ในการนี้ ผู้ช่วยเลขานุการฯ ได้มอบแนวทางให้ดำเนินโครงการในรูปแบบต่างตอบแทนตามที่ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้สั่งการมอบแนวทางมา เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลและเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ