วันที่ 8 ก.พ.2560 นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ร่วมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานและกลุ่มองค์กรประชาชนตำบลประศุก จัดโครงการเทศกาลถอนถั่วลิสงไร้น้ำ ประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยได้ดำเนินการเป็นปีที่ 19 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้าแม่ค่ามาซื้อถั่วจากเกษตรกร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลประศุกสนับสนุนจัดหาเมล็ดพันธุ์ถั่วใช้น้ำน้อยมาแจกให้เกษตรกรได้ทดลองปลูก ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรในการปลูกพืชหมุนเวียนใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในตำบลประศุก เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีประจำตำบลประศุกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้จัดเป็นประจำทุกปี และสามารถถ่ายทอดความรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความสนใจในการปลูกพืชที่ไม่ต้องใช้น้ำมาก คือการปลูกถั่วไร้น้ำ
   สำหรับปีนี้มีกิจกรรมดังนี้ เช่น การประกวดถั่วพันธุ์ดี การแข่งขันการถอนถั่วลิสง การแข่งขันกินถั่วลิสงต้ม การประกวดธิดาถั่วจึงขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีและใกล้เคียง เที่ยวงานเทศกาลถอนถั่วลิสงไร้น้ำ ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี