โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย (อุทกภัย)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปี 2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 ณ หองประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานกีฬาบ้านประโมง หมู่ที่ 1 ตำบลประศุก

อ่านเพิ่มเติม...