สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ขอเชิญผู้มีรายได้น้อยและยากจน สมัครเข้าเป็นนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จำนวน 31 แผนก ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรมศิลปาชีพ
1. อายุระหว่าง 16-50 ปี ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
2. ระดับการศึกษาตั้งแต่ไม่ได้เรียนหนังสือ ถึง ม.6 หรือเทียบเท่า
3. ไม่จำกัดเพศ ฐานะทางครอบครัวยากจน
4. มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด
5. มีรายได้น้อยและยากจน

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวศิริลักษณ์ ยอดเพ็ชร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
โทรศัพท์ 055-517813-16

อ่านเพิ่มเติม...

นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานและกลุ่มองค์กรประชาชนตำบลประศุก จัดโครงการเทศกาลถอนถั่วลิสงไร้น้ำ งามด้วยสายใยรัก ประจำปี 2561 ที่บริเวณแปลงถั่วลิสง หมู่ที่ 4 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นประธานเปิดงาน มีพี่น้องประชาชนตำบลประศุก มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ณ ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประศุกประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ณ อบต.ทุ่งสมอ  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...